Vấn nạn không công khai, minh bạch

Trong 6 tháng đầu năm 2019 1 số bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra ở 2.252 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 77 đơn vị vi phạm…

Trong 6 tháng đầu năm 2019 1 số bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra ở 2.252 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 77 đơn vị vi phạm. Tiến hành 1.036 cuộc kiểm tra việc thực hiện 1 số chế độ, định mức, nguyên tắc, phát hiện 183 vụ việc vi phạm, 129 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 21 tỷ đồng… Đó là báo cáo của Thanh tra Chính phủ về công tác 6 tháng đầu năm 2019 vừa được mở bán.

Cụ thể, theo báo cáo, trong 6 tháng qua trên 1 số mặt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng… đều đạt kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt ngành thanh tra đã đẩy mạnh hơn việc giải đáp, đôn đốc 1 số ngành, 1 số cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hiện 1 số phương pháp phòng ngừa tham nhũng.

Phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2019 toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 3.550 cuộc thanh tra hành chính và hơn 84.600 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đây, phát hiện vi phạm 50.339 tỷ đồng, 1.004 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất (đã thu hồi 4.037 tỷ đồng, 2 ha đất). Xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và yêu cầu cấp có thẩm quyền tham khảo xử lý 15.839 tỷ đồng, 862 ha đất.

Riêng ngành thanh tra cũng kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối có 692 tập thể và nhiều cá nhân; ban hành 54.144 chọn lọc xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân có số tiền 1.587 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục tham khảo, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng; chấn chỉnh quản lý, đã đi vào vận hành cơ chế, chính sách bán hàng pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Toàn ngành cũng đã áp dụng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.905 kết luận và chọn lọc xử lý về thanh tra. Qua đôn đốc, 1 số cơ quan tính năng đã thu hồi 639 tỷ đồng (đạt mật độ 71%), 7 ha đất; xử lý khác hơn 1,3 tỷ đồng; xử lý hành chính 215 tổ chức, 686 cá nhân; khởi tố 4 vụ, 3 đối tượng.

Các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra ở 2.252 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 77 đơn vị vi phạm; áp dụng 1.036 cuộc kiểm tra việc thực hiện 1 số chế độ, định mức, nguyên tắc, phát hiện 183 vụ việc vi phạm, 129 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường gần 21 tỷ đồng.

Trong 6 tháng qua 1 số bộ, ngành, địa phương cũng áp dụng chuyển đổi địa điểm công tác 4.410 cán bộ, công chức, viên chức. Qua kiểm tra nội bộ đã phát hiện 3 vụ, 3 đối tượng; qua vận hành thanh tra đã phát hiện 20 vụ, 10 đối tượng; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện 5 vụ, 4 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng…

Các phương pháp chưa phát huy toàn diện

Báo cáo cũng nhận định, tuy có được kết quả tích cực nhưng trong công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn 1 số hạn chế như 1 số phương pháp phòng ngừa tham nhũng chưa phát huy toàn diện; 1 số phương pháp hiệu quả thấp.

Tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, công ty trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn hiệu quả. Vẫn còn xảy ra sai phạm, tham nhũng trong 1 số cơ quan bảo vệ pháp luật, gây dư luận và bất bình trong nhân dân.

Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế, yếu kém, rất ít vụ việc, vụ án được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ. Số vụ việc chuyển cơ quan điều tra xử lý có tăng so có cộng kỳ năm trước nhưng số vụ việc tham nhũng phát hiện còn ít trong tương quan so có số sai phạm kinh tế phát hiện qua thanh tra, kiểm toán.

Liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo, mặc dù 1 số tiêu chí căn bản về khiếu nại, tố cáo giảm so có cộng kỳ năm 2018 nhưng tình hình khiếu kiện của công dân trong phạm vi cả nước vẫn có nhiều diễn biến phức tạp. 6 tháng đầu năm, cơ quan hành chính nhà nước 1 số cấp đã tiếp 182.303 lượt công dân (giảm 8,5%) có 124.178 vụ việc (giảm 22,3%), có 1.935 đoàn đông người (giảm 8,5%) so có cộng kỳ năm 2018.

Cơ quan hành chính nhà nước 1 số cấp đã giải quyết 8.952/12.280 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 72,9% (tăng 1,4% so có cộng kỳ năm 2018). Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại ích lợi cho công dân số tiền 73 tỷ đồng, 2ha đất; trả lại ích lợi cho 800 người, kiến nghị xử lý hành chính 183 người, chuyển cơ quan điều tra 11 vụ.

Về công tác 6 tháng cuối năm 2019, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng nhất là Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và 1 số văn bản giải đáp thi hành. Tập trung thanh tra 1 số lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; đẩy nhanh công đoạn thanh tra, kết luận thanh tra 1 số vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Phối hợp nghiêm ngặt giữa 1 số cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có 1 số cơ quan tố tụng để xử lý kịp thời 1 số vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Theo dõi, giải đáp, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, công ty trong giải quyết công việc…

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn

Tìm hiểu thêm:

==> Mở bán Shophouse Bình Đăng Plaza Quận 8
==> Mở bán Metro Valley Quận 9
==> Tìm hiểu thêm về Thành Hiếu Phương Trang Long Hậu huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có triển khai không ?