Chính phủ ra nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh của 2018

Chính phủ đặt mục tiêu tập trung cải thiện 1 số chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới…

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 19-2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành quốc gia năm 2018 và các năm thứ hai.

Với nghị quyết trên, Chính phủ đặt mục tiêu tập trung cải thiện 1 số chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm từ 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới; trong đây cải thiện mạnh mẽ 1 số chỉ số hiện đang bị xếp hạng thấp.

Bãi bỏ 50% điều kiện kinh doanh

Cụ thể, khởi sự kinh doanh tăng thêm ít nhất 40 bậc; giải quyết tranh chấp hợp đồng tăng thêm 10 bậc; giải quyết phá sản công ty tăng thêm 10 bậc.

Cùng có đây là đã đi vào vận hành việc bãi bỏ, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư, kinh doanh; kiến nghị bãi bỏ 1 số ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành; chuyển đổi mạnh mẽ biện pháp quản lý nhà nước từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm; xóa bỏ cơ bản hiện trạng 1 mặt hàng chịu quản lý, kiểm tra chuyên ngành của nhiều hơn 1 cơ quan; giảm mật độ 1 số lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành ở giai đoạn thông quan từ 25 – 27% giai đoạn này xuống còn dưới 10%.

Đẩy nhanh công đoạn áp dụng công nghệ tài liệu trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đến hết 2018, đa số 1 số dịch vụ công phổ biến, liên quan đến người dân, công ty được cung cấp ở mức độ 3 và 4.

Chính phủ đề nghị 1 số bộ trưởng, chủ tịch UBND 1 số tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương phải trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện 1 số nhiệm vụ, biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực tranh giành thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả đạt được trong phạm vi ngành, địa phương.

UBND tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương thi công Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP, đã đi vào vận hành trước ngày 31/5/2018, trong đây tập trung cải 1 sốh thủ tục hành chính, cải thiện 1 số chỉ số khởi sự kinh doanh, cấp phép thi công và 1 số thủ tục liên quan, tiếp cận điện năng, đăng ký có và sử dụng tài sản, nộp thuế và bảo hiểm xã hội theo thông lệ quốc tế.

Ứng dụng công nghệ tài liệu trong cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh chi trả qua ngân hàng đối có 1 số dịch vụ công như thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả 1 số chương trình an sinh xã hội nâng cao chất lượng hạ tầng du lịch, y tế, chăm sóc sức khỏe, an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường 1 số khu, điểm du lịch.

Thực hiện 1 số biện pháp thiết thực giảm giá thành logistics. Thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, thái độ làm việc phục vụ lợi ích của người dân và công ty; kịp thời phát hiện và thay thế cán bộ, công chức chần chừ trong công cải 1 sốh thủ tục hành chính, tháo bỏ rào cản, tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, hoặc có hành vi lạm dụng thẩm quyền, địa điểm việc làm để tư lợi riêng.

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đồng bộ, tránh chồng chéo, gây ảnh hưởng tới vận hành công ty, thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra công ty; chắc chắn quyền bình đẳng của công ty trước pháp luật.

Xóa độc quyền quản lý chuyên ngành

Về rà soát, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh, đối có 1 số bộ đã rà soát, có chọn lọc bãi bỏ 1 số điều kiện đầu tư, kinh doanh cụ thể, thì đã đi vào vận hành việc thi công Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số nghị định liên quan, trình Chính phủ ban hành trong quý 3/2018.

Đối có 1 số bộ chưa rà soát, chưa có kết quả rà soát, thì phải đã đi vào vận hành rà soát, thi công kế hoạch cắt giảm, bổ sung, sửa đổi 1 số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trước tháng 6/2018 và đã đi vào vận hành soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh, trong đây bãi bỏ 1 số điều kiện đầu tư, kinh doanh không còn cần thiết, trình Chính phủ trong quý 3/2018.

Về cải 1 sốh 1 số quy định về kiểm tra chuyên ngành, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan tập hợp, cung cấp danh mục hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành của 1 số bộ quản lý chuyên ngành, trên cơ sở đây kiến nghị danh mục 1 số mặt hàng kiểm tra chuyên ngành cần cắt giảm.

Các bộ, ngành cắt giảm ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành trong từng lĩnh vực ngay trong năm 2018. Danh mục hàng hóa cắt giảm phải kèm theo mã HS tương ứng quy định ở Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và phải được quy định ở 1 chọn lọc cụ thể.

Tạo môi trường tranh giành, minh bạch khuyến khích phát triển phân khúc 1 số dịch vụ thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận; xóa bỏ độc quyền của 1 số tổ chức được 1 số bộ quản lý chuyên ngành chỉ định như giai đoạn này.

Hàng loạt bộ ngành cộng vào cuộc

Chính phủ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp có 1 số bộ, cơ quan: Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 1 số cơ quan liên quan cải thiện thứ hạng chỉ số Khởi sự kinh doanh theo đúng mục tiêu đã định; tăng xếp hạng chỉ số khởi sự kinh doanh thêm ít nhất 40 bậc trên bảng xếp hạng; kết hợp ra mắt tài liệu công ty cộng thời điểm đăng ký thành lập công ty; đã đi vào vận hành trước tháng 6/2018; kiến nghị giảm tối thiểu 50% phí ra mắt tài liệu công ty.

Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện 1 số biện pháp cải thiện chỉ số Nộp thuế theo mục tiêu đề ra ở 1 số Nghị quyết số 19; phấn đấu giảm thời gian nộp thuế xuống còn 119 giờ. Công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, bảo đảm kiểm tra 100% hồ sơ hoàn thuế thuộc diện phải kiểm tra và phấn đấu đến năm 2020 bảo đảm 100% hồ sơ khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết đúng thời gian quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch 1 số quy định của Luật Quản lý thuế, 1 số quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại và hoàn thuế giá trị tăng thêm.

Bên cạnh đây, giải quyết cơ bản 1 số vướng mắc về xác định, tham vấn xác định trị giá tính thuế đối có hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định của pháp luật và thích hợp có Hiệp định xác định trị giá tính thuế hải quan; giải quyết vướng mắc của công ty về thời gian làm việc của Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh theo hướng đơn vị này phải bố trí nhân lực để làm thủ tục hải quan 24/7 cho hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển theo các con phố chuyển phát nhanh; giải quyết vướng mắc về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Ngoài ra, 1 số Bộ Công an, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thông tin Truyền thông…cũng được đề nghị cải thiện 1 số lĩnh vực về quản lý cấp thị thực, du lịch, liên thông tích hợp dữ liệu…

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp có 1 số bộ, cơ quan, địa phương theo dõi, giám sát chắc chắn thực thi đầy đủ, nhất quán việc cắt giảm 1 số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước. Tiếp tục rà soát, kiến nghị bãi bỏ, đơn giản hóa 1 số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh; đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp có 1 số bộ, UBND 1 số tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương thực hiện biện pháp cần thiết giảm thời gian Đăng ký có và sử dụng tài sản xuống còn 20 ngày; bãi bỏ hồ sơ không cần thiết, đơn giản hóa nội dung hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục, thực hiện kết nối điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận có công trình thi công có 1 số thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh cải 1 sốh quy trình, thủ tục hành chính về cấp phép thi công; áp dụng công nghệ tài liệu, thực hiện trực tuyến 1 số thủ tục cấp phép thi công để giảm giá thành, nhất là giá thành không chính thức.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện hiệu quả 1 số biện pháp cải thiện và minh bạch hóa tài liệu tín dụng, tạo điều kiện cho công ty, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng và thuận lợi trong việc tiếp cận vốn tín dụng theo cơ chế phân khúc.

Bạn đang xem chuyên mục Blog q7saigonriverside.qov.vn